• **به امید اینکه همیشه محمد (ص) و خدای محمد (ص) در زندگی یار و یاورمان باشند**